המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

דוד עינת

052-6690630    davidei66@gmail.com    http://cargocollective.com/einatdavidzehavi

רוטינה روتين

אריזות למוצרי מזון המיועדים לאחסון ארוך טווח ולשימוש בעתות חירום עבור תושבי ישראל והשטחים. השימוש בשפה דו־לשונית, בשני צבעים ובטיפוגרפיה כמו-צבאית, יוצרים תחושת דואליות: מחד, ביטול ההיררכיה ושאיפה לשוויון; מנגד, שוני ומתח המשקפים את המציאות היומיומית המורכבת של שני הצדדים - אויבים הקרובים זה לזה גאוגרפית, תרבותית ונפשית.

מנחים: רחל דהן, דקל בוברוב